แนวข้อสอบกพ ภาค ข


แจกแนวข้อสอบ กพ.ภาค ข.

เรื่องงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ 1.-9.
ยอดเงินฝากคงเหลือตามสมุดบัญชีของกิจการ มีเท่ากับ                                                             25,940 บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือ เท่ากับ                                           ?
พนักงานบัญชีได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำงบกระทบยอดดังนี้
                1. กิจการฝากเงินกับธนาคาร แต่ยอดยังไม่ปรากฏในรายงานธนาคาร                      4,200 บาท
                2. กิจการมีเช็คค้างจ่าย จำนวนเงินทั้งสิ้น                                                                        6,000 บาท
                3. ธนาคารหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี                                                                              120
                4. กิจการออกเช็คเพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นจำนวน 1,200 บาท แต่บันทึกผิดเป็น 2,100 แต่มีการ
                ตัดบัญชีที่ธนาคารด้วยยอดที่ถูกต้องแล้ว
                5. เช็ครับชำระจากลูกหนี้มีเงินไม่พอในบัญชี
                6. ธนาคารนำเช็คสั่งจ่ายให้กับบริษัทอื่นจำนวน 5,600 บาท มาเข้าบัญชีของกิจการ
ตั้งแต่ข้อ 1. 8. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
(1) ข้อแตกต่างที่ต้องนำไป บวก ยอดเงินฝากธนาคารในสมุดบัญชีของกิจการ
(2) ข้อแตกต่างที่ต้องนำไป หัก ยอดเงินฝากธนาคารในสมุดบัญชีของกิจการ
(3) ข้อแตกต่างที่ต้องนำไป บวก ยอดเงินฝากธนาคารในใบแจ้งยอดของกิจการ
(4) ข้อแตกต่างที่ต้องนำไป หัก ยอดเงินฝากธนาคารในใบแจ้งยอดของธนาคาร
1.ในการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแบบพิสูจน์หายอดเงินฝากธนาคารคงเหลือที่ถูกต้อง ข้อแตกต่างที่1
คำนวณประกอบข้อ 1.-4. ' S, P0 k; R( B6 E% H
                        งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร8 D0 O$ {& V! w0 a
                        ณ วันที่...................
0 c. ^7 W2 a. `& p                       
! b# \  E5 E; Z1 d2 v                                ตามสมุดบัญชีของกิจการ              ตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร. q* }9 R) G/ B  m. C9 u
ยอดคงเหลือ                                                25,940                          30,1203 Z2 g+ x1 `8 z4 a* {
บวก        เงินฝากระหว่างทาง                                      คำตอบข้อ 1.                   4,200
6 C4 P5 Z0 W& m        เช็คที่บันทึกบัญชีสูงไป(2,100-1,200)                    900   คำตอบข้อ 4.
0 S5 q) X) d( M2 u1 P2 F                                                        26,840                            34,320. g9 f1 B' }( x# Z* y
หัก        เช็คค้างจ่าย                                         คำตอบข้อ 2.         6,000
% g, D; ]+ f7 F/ z* z        เช็ครับของบริษัทอื่นที่เข้าบัญชีผิด                                        5,600         11,600  % Z% p! y* e' Q; T  ]" |8 T7 L
        ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               120        คำตอบข้อ 3.% x. Q1 I. A8 b% J1 M0 x% E+ T
        เช็คคืน                                           4,000     4,120
, t' i9 Y/ L7 K: Dดังนั้น        ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง                         22,720                          22,720
4 F8 K( _2 M5 w2. ในการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแบบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือที่ถูกต้อง ข้อแตกต่างที่ 2 " h" _9 {4 d7 @  ^% f1 t6 x
ตอบ 4 ดูคำนวณในข้อ 1. ประกอบ1 c* u& W- Z3 V; |4 q% ~
3. ในการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแบบพิสูจน์หายอดเงินฝากธนาคารคงเหลือที่ถูกต้อง ข้อแตกต่างที่ 3- ?! X3 i$ E" F
ตอบ 2 ดูคำนวณในข้อ 1. ประกอบ. S) Z- z) r5 |/ [  |
4. ในการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแบบพิสูจน์หายอดเงินฝากธนาคารคงเหลือที่ถูกต้อง ข้อแตกต่างที่ / O: P1 Z( D/ v
ตอบ 1 ดูคำนวณในข้อ 1. ประกอบ
  B7 E- v6 e: \5 i+ O- C5.ในการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแบบเริ่มจากยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการไปหายอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร ข้อแตกต่างที่ 3
+ F9 c+ Y5 `& \8 J4 wตอบ 2 . X: K3 S) F7 P

4 J4 |6 Z' X$ d% e3 F& ~# wคำนวณประกอบข้อ 5.-8.! y7 K4 B9 Q3 r5 R$ ^" m  g) Y
                                งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (วิธี Book to Bank)
3 a. U" |- j$ Y" F* o                                         ณ วันที่ .........................6 s! }) C' u) S9 b
ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการ                                        25,9405 b$ V7 r. B& \
บวก        เช็คค้างจ่าย                                                        6,000
* H; k2 }6 X4 ^8 N! ^; o% a4 S' H2 W        เช็คที่บันทึกบัญชีสูงไป (2,100- 1,200)         คำตอบข้อ 6.                   900
! F7 ^' Q. W4 B. l* t        เช็ครับของบริษัทอื่นที่เข้าบัญชีผิด                คำตอบข้อ 8.                 5,600        12,500
; F+ e5 Z/ i" l& @                                                                                38,440# ~( ^/ R+ j' Q3 Q
หัก        เงินฝากระหว่างทาง                                                4,200* Y- B' O1 B2 q7 H; S& E/ o
        ค่าธรรมเนียมธนาคาร                        คำตอบข้อ 5.                    120( U0 g2 f5 t& k* _7 @
        เช็คคืน                                        คำตอบข้อ 7.                 4,000           8,320
3 w* N% a* \0 ?6 D/ Oดังนั้น        ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร                                30,120$ d* A( z6 r! K
6.ในการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแบบเริ่มจากยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการไปหายอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร ข้อแตกต่างที่  4& z2 r$ r* r6 K3 I) ?* u
ตอบ 1 ดูคำนวณในข้อ 5 ประกอบ        * m& V: `; y, f8 {( ~/ F
7.ในการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแบบเริ่มจากยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการไปหายอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร ข้อแตกต่างที่  5) Z4 @! @" s0 J! a% s3 F% s
ตอบ 2 ดูคำนวณในข้อ 5 ประกอบ        ! E0 z2 t6 S/ M' _$ B/ y. i4 e& j
8.ในการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแบบเริ่มจากยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชีของกิจการไปหายอดเงินฝากธนาคารตามใบแจ้งยอดของธนาคาร ข้อแตกต่างที่  6* \2 X. i2 D$ A- m
ตอบ 1 ดูคำนวณในข้อ 5 ประกอบ

9. ข้อแตกต่างที่ 4 บริษัทบันทึรายการปรับปรุงโดย
(1) ไม่ต้องมีการบันทึกรายการปรับปรุง                        (2) เดบิท  ค่าไฟฟ้า             900
                                                                                                                เครดิต   เงินฝากธนาคาร   900
(3) เดบิท  ค่าไฟฟ้า             1,200                                     (4) เดบิท  ค่าไฟฟ้า             2,100
                เครดิต  เงินฝากธนาคาร    1,200                                     เครดิต เงินฝากธนาคาร     2,100
ตอบ 5 บันทึกรายการปรับปรุงลงในสมุดรายวันทั่วไป โดย
                เดบิท      เงินฝากธนาคาร                   900
                                เครดิต    ค่าไฟฟ้า                                                900
10. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
(1) กิจการที่ไม่ได้แสวงหากำไร มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนเหมือนกับกิจการที่หวังผลกำไรทั่วไป
(2) เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือปลายงวด = เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือต้นงวด +รายได้ ค่าใช้จ่าย
(3) ส่วนต่างของรายรับและรายจ่ายให้นำไปปรับกับทุนสะสมต้นงวด เพื่อคำนวณหาทุนสะสมปลายงวด
(4) กิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร ต้องบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างเท่านั้น
ตอบ 1 กิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร มีการจัดทำงบรายรับรายจ่าย งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบดุล
ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีคือ หลักเงินสด หลักเงินค้าง และหลักผสมคือใช้ทั้งเงินสดและเงินค้าง ในการคำนวณหาเงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด คำนวณได้จากเงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด บวกกับรายรับหักรายจ่าย และการคำนวณหาทุนสะสมปลายงวด คำนวณจากทุนสะสมต้นงวดบวกรายต้นงวดบวกรายการเพิ่มทุนหักรายการลดทุน และส่วนต่างของรายรัรบและรายจ่ายให้นำไปปรับกับเงินสดและเงินฝากธนาคารต้นงวด เพื่อหาเงินสดและเงินฝากธนาคารปลายงวด
11. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 10.

เรื่องระบบใบสำคัญจ่ายและเงินสดย่อย
จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ 12. -20.
บริษัท วิภา            จำกัด      ใบสำคัญค้างจ่ายยกมาต้นเดือนมกราคม มีดังนี้
                                บริษัท     ทรัพย์รุ่ง จำกัด                     50,000 บาท
                                บริษัท   วนา  จำกัด                             60,000 บาท
                                บริษัท  ขาว  จำกัด                               20,000 บาท
ในเดือนมกราคม มีรายการค้าบางส่วนเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
วันที่       1             ซื้อสินค้าจากบริษัท สมทิชัย จำกัด  10,000 บาท
                11           จ่ายค่าโฆษณาให้บริษัท มีเดีย จำกัด 6,000 บาท
                12           ผู้รักษาเงินสดย่อยจ่ายจากเงินสดสย่อยเป็นค่าวัสดุสำนักงาน500 บาท ค่าน้ำมัน
                                1,000 บาท
                14           ซื้อสินค้าจากบริษัท สมทิชัย จำกัด 50,000 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30
                20           จ่ายชำระให้บริษัท ขาว จำกัด ด้วยตั๋วเงิน
                24           ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จากร้าน โอเอ เป็นเงิน 60,000 บาท
                                จ่ายเช็ควันนี้ 20,000 บาท ที่เหลือแบ่งจ่าย 2 งวดๆละเท่าๆกัน
                29           จ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นเงิน2,000 บาท
12. รายการในวันที่ 12 บันทึกรายการใน
(1) ทะเบียนใบสำคัญจ่าย  (2) ทะเบียนจ่ายเช็ค  (3) สมุดเงินสดย่อยมีหน้าที่ที่บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย ดังนั้นสมุดเงินสดย่อยจึงเป็นเพียงสมุดช่วยจำของผู้รักษาเงินสดย่อยเท่านั้นมิได้เป็นสมุดบัญชีแต่อย่างใด
13. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 12.
14. ยอดรวมเครดิตใบสำคัญจ่ายใบสำคัญจ่ายเท่ากับ
(1) 88,000 บาท   (2) 128,000 บาท                                (3) 129,500 บาท                                (4) 258,000 บาท
ตอบ 2
                                                                                ทะเบียนใบสำคัญจ่าย
15. ระบายคำตอบเช่นเดียวกันข้อ 14.
16. ยอดรวมเครดิตเงินฝากธนาคารในทะเบียนจ่ายเช็คเท่ากับ
(1) 38,000 บาท   (2) 59,500  บาท                 (3) 99,500 บาท   (4) 148,000 บาท
ตอบ 1
                                                                                ทะเบียนจ่ายเช็ค
17.ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 16.
18. ยอดรวมใบสำคัญจ่ายค้างจ่ายสิ้นเดือน เท่ากับ
(1) 90,000 บาท                   (2) 181,500 บาท                                (3) 200,000 บาท                                (4) 220,000  บาท
ตอบ 3 ยอดรวมใบสำคัญค้างจ่าย ณ วันสิ้นเดือนมกราคม
                เลขที่ใบสำคัญ                      ผู้รับเงิน                                                                 จำนวนเงิน
                                                                บริษัท ทรัพย์รุ่ง  จำกัด                                       50,000  บาท
                                                                บริษัท วนา            จำกัด                                      60,000
                01-003                                   บริษัท สมทิชัย    จำกัด                                      50,000
                01-005                                   ร้านโอเอ                                                               20,000
                01-006                                   ร้านโอเอ                                                               20,000
ยอดรวม                               
19. ระบายคำตอบเช่นเดียวกับข้อ 18.  P" [) v/ ?- P1 y+ D7 G0 B
20.ข้อความใดต่อไปนี้เกี่ยวกับการบันทึกรายการสำหรับรายการในวันที่ 20! c! K. w9 m4 q7 `- {
ก. บันทึกรายการในทะเบียนใบสำคัญ: e7 j+ @+ p; P8 O5 W8 g
ข.เดบิท        เจ้าหนี้ บริษัท  ขาว จำกัด        20,000; [% y" ^( v6 `2 V! r8 B( [
        เครดิต  ตั๋วเงินจ่าย                        20,000
4 D) g* W7 X# z2 {. Jค. บันทึกรายการในทะเบียนจ่ายเช็ค
# T5 @4 O2 i  p(1) ก.เท่านั้น        (2) ก. และ ข.         (3) ข. และ ค. เท่านั้น        (4) ก.ข. และค.
  M& r, K2 x7 C, a0 D3 U  K4 Aตอบ 5 บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป โดย
) O( s4 H- h7 R2 M6 f7 x        เดบิท ใบสำคัญจ่าย                20,000
1 g5 z" p' L9 |) N                เครดิต        ตั๋วเงินจ่าย                20,000
- ~& P8 H  {8 u: c
8 x4 G) g1 T; N( m4 Jเรื่องตั๋วเงิน
. u' B2 V7 @" V) Mจงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ 21.-30.
0 M7 z4 Y. R4 J( m$ Oการคำนวณดอกเบี้ย 1 ปี เท่ากับ 360 วัน และปัดเศษตามความเหมาะสม* T' [) j6 D& y- x6 ~! W
รายการเกี่ยวกับเงินสดให้บันทึกผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
6 r* e, t( E+ Oกิจการแห่งหนึ่งมีรายการบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินดังต่อไปนี้
  P/ \- m% T8 _2 s! K: m3 e- @# z- C2548& u" A" `, l- D6 c/ O( \7 n
18 ส.ค.         กิจการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เลขที่ 24340 เพื่อกู้เงินจากธนาคารให้ได้ จำนวนเงิน 100,000 : |  }  E3 ^& k6 a1 H( D9 S* ]
        บาท โดยธนาคารหักส่วนลดไว้ในอัตรา 6.00% ต่อปี ตั๋วฉบับนี้มีอายุ 60 วัน
4 ]; j9 t4 a& B2 c9 I- H24 ส.ค.         กิจการออกตั๋วแลกเงิน เลขที่ 4521 จำนวนเงิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี
1 D  S/ q  p6 y        ตั๋วมีอายุ 90 วัน ลูกหนี้เซ้นรับรองตั๋วให้ในวันนี้
6 q6 Z1 i9 @7 \8 @2 T5 ]. ]0 q23 ก.ย. กิจการได้นำตั๋วแลกเงิน เลขที่ 4521 ไปขายลดกับธนาคาร เสียค่าส่วนลดในอัตรา 9.00%  a& q6 ]! H- x- h8 c& }+ f1 {
        ต่อปี; E1 P" E, y0 G2 L
17 ต.ค.  กิจการไม่สามารถนำเงินไปชำระตามตั๋วสัญญาใช้เงิน เลขที่ 24340/ q. e& d. S8 }7 K3 a0 j" R. X2 o
21 พ.ย.  กิจการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เลขที่ 2342 จำนวนเงิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 7.50% 0 r. o8 B$ ?) k0 F0 q2 [
        ต่อปี ตั๋วมีอายุ 40 วันเพื่อค้ำประกันการกู้เงินจากธนาคาร6 R/ m& H* K) c$ Z: r4 z4 ?* ^
22 พ.ย.  กิจการได้รับแจ้งจากธนาคารว่า ตั๋วแลกเงินเลขที่ 4521 ขาดความเชื่อถือ ธนาคารจ่ายค่าทำ
( q# M5 \+ t  E+ O6 \2 d7 ~        คำคัดค้านไป 200 บาท และธนาคารได้หักบัญชีเงินฝากของกิจการแล้ว
! b' t, ~5 K% \/ n% k9 v1 ธ.ค.   จากรายการวันที่ 22 พ.ย. กิจการได้รับชำระเงินจากลูกหนี้พร้อมดอกเบี้ยพ้นกำหนด% k6 L* B6 {+ E9 ?) x3 m& o
21. สำหรับรายการในวันที่ 18 ส.ค. ตั๋วเงินจ่ายมีราคา ( Face Value) เท่ากับ..................บาท
! t- u% _, {! U# h6 c(1)  100,000 บาท  (2) 101,010 บาท        (3) 106,000 บาท                (4) 108,000 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น