แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

แจกแนวข้อสอบ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โปรดทำเครื่องหมาย X ลงหน้าข้อที่ถูกต้อง
31. การประชาสัมพันธ์ การโฆษณาขายสินค้า การโฆษณาชวนเชื่อ
         (ก)  วิธีดำเนินการเหมือนกัน แต่แตกต่างในรูปแบบ
         (ข)  ไม่เหมือนกันทั้งวิธีดำเนินการและวัตถุประสงค์
         (ค)  วิธีดำเนินการเหมือนกัน แต่วัตถุประสงค์ต่างกัน
         (ง)  เหมือนกันทั้งวิธีดำเนินการและวัตถุประสงค์
32. ผู้บริหารกับงานประชาสัมพันธ์
           (ก)  ผู้บริหารควรเน้นการประชาสัมพันธ์มากกว่าผลงาน
           (ข)  ผู้บริหารควรเน้นผลงานมากกว่าการประชาสัมพันธ์
             (ค)  ผู้บริหารควรเน้นผลงานเท่า ๆ  กับการประชาสัมพันธ์
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
33. การประชาสัมพันธ์จะต้องมีอุดมการณ์ ไม่ควรใช้กลวิธีแบบโฆษณาชวนเชื่อเข้ามาปะปน
           (ก)  ถูกต้องแล้ว เพราะสีขาวไม่ควรปนสีดำ
           (ข)  ไม่ถูกต้อง ควรเอาเยี่ยงกา แต่ไม่เอาอย่างกา
           (ค)  ปัจจุบันคนมีการศึกษาดีมากแล้ว
                   ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำกลวิธีการ
                    โฆษณาชวนเชื่อมาใช้
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
34. นักบริหารกับนักประชาสัมพันธ์
             (ก)  หน้าที่รับผิดชอบต่างกัน แต่ต้องปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เหมือน ๆ กัน
             (ข)  นักบริหารวางนโยบาย ส่วนนักประชาสัมพันธ์นำไปปฏิบัติ
             (ค)  ร่วมกันวางนโยบาย แต่นักประชาสัมพันธ์นำไปปฏิบัติ
             (ง)  นักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ปฏิบัติแต่นักบริหารเป็นผู้ตรวจสอบประเ มินผล
35. การประชาสัมพันธ์กับการเผยแพร่
          (ก)  การประชาสัมพันธ์คือการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลนั่นเอง
          (ข)  การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่
          (ค)  การแถลงผลงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นการเผยแ พร่
          (ง)  นักประชาสัมพันธ์ไม่มีหน้าที่เผยแพร่ ผู้เผยแพร่ไม่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์
36. ข้อความใดเป็นการประชาสัมพันธ์
         (ก)  น้ำมันขึ้นราคาอีกลิตรละ  50 สตางค์
         (ข)  สบู่หอมไก่ฟ้าขึ้นราคาอีก 1 บาท  แต่เพิ่มคุณค่า 2 บาท
         (ค)  รักเมืองไทย ชูชาติไทย ให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย
         (ง)  กทม. เพิ่มรถเก็บขยะมูลฝอยอีก  50 คัน
37. ข้อต่อไปนี้ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ
         (ก)  เสมาธรรมจักร
         (ข)  ดอกบัว
         (ค)  ต้นโพธิ์
         (ง)  ถูกทุกข้อ
38. ศูนย์กลางของอาณาจักร ศรีวิชัยอยู่ที่เมือง
         (ก)  นครปฐม
         (ข)  นครพนม
         (ค)  นครราชสีมา
         (ง)  นครศรีธรรมราช
39. ข้อใดถูกต้องที่สุด
          (ก)  ปัจจุบันมีการดำเนินการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
          (ข)  ปัจจุบันมีการดำเนินการประชา   สัมพันธ์เพื่อการโฆษณา
          (ค)  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
          (ง)  เป็นไปไม่ได้ทั้งข้อ ก. และ ข.
40. MC. ในการประชาสัมพันธ์ ย่อมาจาก
          (ก)  Manager Control
          (ข)  Member of Congress
          (ค)  Master of Ceremonies
          (ง)  Master of Coordination
41. การจัดแถลงข่าวออกโทรทัศน์ ข้อใดถูกที่สุด
          (ก)  ควรแจกเนื้อหาข่าวให้สื่อมวลชนหลังการถ่ายทำแล้ว เพราะถ้าแจก
                  ก่อนสื่อมวลชนจะรีบกลับ
          (ข)  หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ควรถ่ายวีดีทัศน์ให้กับสื่อมวลชน สถานีที่
                   มิได้มาทำข่าวด้วย แต่ห้ามติดตั้งตราสถานี (Logo) ของสถานีนั้น
                   ให้ปรากฏเบื้องหน้าผู้แถลงข่าว  เพราะสถานีนั้นมิได้มา
          (ค)  การแถลงข่าว ที่มีผู้ใหญ่ของงานหลายคนร่วมอยู่ด้วย ควรให้เกียรติได้พูดแถลงทุกคน
           (ง)  ควรจัดน้ำดื่มให้ผู้แถลงข่าวด้วย
42. สถานีวิทยุกรุงเทพมหานคร
           (ก)  ตั้งอยู่ที่ใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า คลื่นความถี่ FM 864
             (ข)  ตั้งอยู่ที่สวนสราญรมย์  คลื่นความถี่ AM 864
             (ค)  ตั้งอยู่ในศาลาว่าการ กทม.  คลื่นความถี่ FM 864
             (ง)  ตั้งอยู่ที่สวนลุมพินี  คลื่นความถี่ AM 864
43. รายการ เมืองหลวงของเรา”  ซึ่งปกติ ผว.กทม. จะปออกรายการโทรทัศน์ทุกวันจันทร์แรกของเดือนที่
             (ก)  ช่อง 11 เวลา 20.30 – 21.30 น.
             (ข)  ช่อง   3 เวลา 21.00  – 22.00 น.
             (ค)  ช่อง 11 เวลา 21.00 – 22.00 น.
             (ง)  ช่อง    7 เวลา 20.30 – 21.30 น.
44. ก่อนที่คนจะให้ความร่วมมือและสนับสนุน ควรดำเนินการอย่างไร
           (ก) ให้ความเข้าใจ เพื่อเกิดการยอมรับและรับรู้
           (ข)  ให้การรับรู้ อันนำไปสู่การรับรู้และเข้าใจ
           (ค)  ต้องให้ยอมรับก่อน จึงจะนำไปสู่การรับรู้ และเข้าใจ
           (ง)  ต้องให้รับรู้ก่อน จึงจะเข้าใจและยอมรับ
45. ข้อใดถูก
           (ก)  การประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันรวดเร็ว   
                   โดยทุ่มทุนระยะสั้น ๆ ก็พอ
           (ข)  ในช่วงเวลาที่เกิดความเข้าใจผิดจนสับสนวุ่นวาย เหมาะที่สุดในการประชาสัมพันธ์                                                       
                     เพราะผู้คนขาดสติ ชักจูงได้ง่าย
             (ค)  เรื่องจริงที่เกิดขึ้น ต้องพูดหมดทุกเรื่อง เพราะการประชาสัมพันธ์คือการพูดความจริง
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
46. คำว่า Image ที่ใช้ในข้อความข้างล่างนี้ ข้อใดถูก
             (ก)  กรมตำรวจกำลังเร่งสร้างภาพพจน์ใหม่
             (ข)  เขาประพฤติตนไม่ดี ทำให้เสียภาพพจน์ข้าราชการ กทม.     
             (ค)  ภาพพจน์ของหญิงไทยใน สายตาชาวต่างประเทศ กำลังเป็นไปในทางไม่สู้ดีนัก
              (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
47. สปอตโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่หน่วยงานราชการขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ โดยทั่วไป
             (ก)  กำหนดความยาวไม่เกิน 1 นาที
             (ข)  กำหนดความยาวไม่เกิน  30 วินาที
             (ค)  กำหนดความยาวไม่เกิน 45 วินาที
             (ง)  กำหนดความยาวไม่เกิน 3 นาที
48. อัตราค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ปัจจุบันช่วงเวลาใดที่แพงที่สุด คือ
          (ก)  ก่อนเสนอข่าวประจำวัน
          (ข)  หลังเสนอข่าวประจำวัน
          (ค)  ระหว่างข่าวประจำวัน
          (ง)  ระหว่างการถ่ายทอดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
49. ปัญหาที่สร้างความกังวลใจแก่ผู้ทำการโฆษณาทางโทรทัศน์ปัจจุบันค ือ
          (ก)  ค่าโฆษณาแพงมาก
          (ข)  โทรทัศน์มีหลายช่องเกินไป
          (ค)  โฆษณามากเกินไป
          (ง)  Remote Control
50. การเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่ 1 กทม.นั้น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิมากที่สุด ควรกระทำดังนี้
          (ก)  ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์เป็นหลัก
          (ข)  ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุเป็นหลัก
          (ค)  ประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นป้าย  คลัชเอาต์
           (ง)  การแจกแผ่นพับ แผ่นปลิว และเชิญชวนตามบ้าน
51. การโฆษณาน้ำมันไร้สารตะกั่ว ปัจจุบันควรเน้นเรื่องใด
           (ก)  เน้นเรื่อสภาพแวดล้อมมากกว่าประสิทธิภาพน้ำมัน
           (ข)  เน้นเรื่องประสิทธิภาพน้ำมันมากกว่าเรื่องสภาพแวดล้อม
           (ค)  เน้นเรื่องราคาถูกมากกว่าประสิทธิภาพน้ำมัน
           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
52. สื่อเผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ชนิดใดที่รวดเร็วกว้างขวางที่สุด
           (ก)  หนังสือพิมพ์
           (ข)  โทรทัศน์
           (ค)   วิทยุ
             (ง)  สื่อบุคคล
53. การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ หมายถึง
             (ก)  การโฆษณาสินค้าเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
             (ข)  การโฆษณาสถาบันเพื่อมุ่งหวังทางด้านชื่อเสียง
             (ค)  การโฆษณาตัวบุคคลเพื่อชื่อเสียงผู้บริหารเอง
              (ง)  การโฆษณาโดยพึ่งการประชาสัมพันธ์
54. รายการวิทยุตอบปัญหาประชาชนโดยตรง ที่ควรจัดโดยเจ้าหน้าที่ กทม. เองขณะนี้ ได้แก่
           (ก)  ตอบปัญหาร้องทุกข์จากประชาชน
           (ข)  ตอบปัญหาสุขภาพ
           (ค)  ตอบปัญหาดินฟ้าอากาศ
           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
55. การส่งข่าววีดีทัศน์ ให้สถานีโทรทัศน์เผยแพร่ในช่วงข่าวประจำวัน หน่วยงานควรดำเนินการ ดังนี้
           (ก)  ตัดต่อย่อข่าวเป็นระบบยูเมติค ประมาณ 2 – 3 นาที พร้อมเนื้อข่าวส่งให้สถานี
           (ข)  ถ่ายทำได้เท่าไร ควรส่งให้สถานีทั้งหมดพร้อมเนื้อข่าว เพื่อสถานีคัดเลือกตัดต่อเอง
                   เพราะสถานีทำได้ดีกว่า

           (ค)  ควรถ่ายจากระบบยูเมติค ลงในระบบ VHF เหมือน VDO ตามบ้าน จัดส่งพร้อมเนื้อส่ง
                   ให้สถานีออกโทรทัศน์ได้เลย
           (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
56. การทำบุญตักบาตรเทโวคือการ
           (ก)  เข้าพรรษา
           (ข)  ออกพรรษา
           (ค)  อาสาฬหบูชา
           (ง)  วันวิสาขบูชา
57. เร็ว ๆ นี้จะมีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กรุณาเลือกข้อที่ถูกต้อง
             (ก)  เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ เขตดุสิต  บางซื่อ ราชเทวี วันที่ 11 กรกฎาคม 2536
                    เวลา 09.00 – 15.00 น.
             (ข)  เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ เขตดุสิต ป้อมปราบฯ พระนคร วันที่ 18 กรกฎาคม 2536
                    เวลา 8.00 – 15.00 น.
             (ค) เขตเลือกตั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2536 เวลา 08.00 – 15.00 น.
            (ง) เขตเลือกตั้งที่ 1 คือ เขตดุสิต บางซื่อ ราชเทวี วันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 08.00 – 15.00 น.
58. ผว. กทม. นัดแถลงข่าววันนี้เวลา 10.00 น. เรื่องการลงนามสัญญาจ้างบริษัทก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามถนนและสื ่อมวลชนพร้อมแล้ว แต่เกิดมีนัดด่วนจาก รมว.มท. เวลา 10.30 น. ผว.กทม. มีเวลาแถลงข่าว 15 นาที
           (ก)  ควรเลื่อนแถลงข่าวเป็นช่วงบ่าย
           (ข)  แจกข่าวไปเลย ไม่ต้องแถลง
           (ค)  แถลงข่าวตามปกติ
           (ง)  เลื่อนนัด รมว.มท.
59. รูปแบบใดไม่ใช่การประชาสัมพันธ์
           (ก)  การจัดทัวร์สื่อมวลชน
           (ข)  ข้อความในจอ ATM
           (ค)  ประกาศรับสมัครงาน
           (ง)  ถูกทุกข้อ
60. สิ่งใดเป็นทูตวัฒนธรรมการสื่อสาร
           (ก)  นางงามจักรวาล
           (ข)  จดหมาย โทรสาร โทรศัพท์
           (ค)  กระเช้าดอกไม้
           (ง)  ถูกทุกข้อ

61. การแจ้งสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องควรเป็นข้อใด
           (ก)  ขอเชิญสื่อมวลชนทำข่าว ผว.กทม. แถลงข่าวเรื่องการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน ที่ห้อง
                   ประชุมข้างห้องผว.กทม. วันที่ 30 มิถุนายน 2536 เวลา 14.00 – 16.00 น.
           (ข)  ขอเชิญสื่อมวลชนทำข่าว ป.กทม. แถลงข่าวเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 1 ที่ห้องประชุม สนป.
                   วันที่ 28 มิถุนายน 2536 เวลา 10.00 น.
           (ค)  พร้อมนี้ขอส่งภาพ รผว.กทม. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมมาเพื่อทำข่าว ข้อความใต้ภาพ
                    “นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ รผว.กทม. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อม ที่ กทม.
             (ง)  ไม่มีข้อใดถูก
62. ขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเล ือกตั้งที่
             (ก)  เขตเลือกตั้งที่ 1
             (ข)  เขตเลือกตั้งที่ 2
             (ค)  เขตเลือกตั้งที่ 3
             (ง)  เขตเลือกตั้งที่ 4
63. ศูนย์กลางของอาณาจักรทวาราวดีอยู่ที่เมือง
           (ก)  นครปฐม
           (ข)  นครพนม
           (ค)  นครราชสีมา
           (ง)  ลพบุรี
64. PR. AD. คืออะไร
          (ก)  ประชาสัมพันธ์เพื่อการโฆษณา
          (ข)  โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
          (ค)  สารอวยพร
          (ง)  ทูตวัฒนธรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
65. การจัดทำวีดีทัศน์เพื่อส่งสถานีโทรทัศน์เผยแพร่ในช่วงข่าว กรณี ผว.กทม. เยี่ยมเยือนประชาชนเขตต่าง ๆ นั้น ควรถ่ายทำ ดังนี้
          (ก)  จัดห้องเป็นการเฉพาะเมื่อ ผว.กทม. เดินเยี่ยมแล้วจะได้พักผ่อน เปลี่ยนอิริยาบถ พร้อมทั้ง
                  ให้สัมภาษณ์ถ่ายทำในห้อง เพื่อจะได้ไม่มีเสียบรบกวน
          (ข)  สัมภาษณ์และถ่ายภาพกลางแจ้ง ณ บริเวณนั้น ๆ
          (ค)  จัดที่นั่งมุมใดมุมหนึ่ง ซึ่งเป็นสัดส่วนไม่มีฉากหลังที่วุ่นวายพลุกพล่านในบริเวณนั้น
                  มีต้นไม้ดอกไม้สวยงาม เป็นฉาก แล้วสัมภาษณ์ถ่ายภาพ
          (ง)  ไม่มีข้อใดถูก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น