แนวข้อสอบธุรการ 85 ข้อ+เฉลย

แจกฟรีแนวข้อสอบธุรการ เอาไปอ่านก่อน 50  ครับ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ใช้บังคับแก่ส่วนราชการดังต่อไปนี้

      ก. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทั้งหมดภายในประเทศ ยกเว้นหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศต้องปรับปรุง
          ให้สอดคล้องกับประเทศนั้นๆ
      ข. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกส่วนทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด ยกเว้นท้องถิ่นซึ่งมีอิสระที่จะ
            กำหนดรูปแบบของตนเอง
      ค. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกส่วนทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นภายในประเทศ
      ง. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง
           ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ
     จ. ใช้บังคับแก่ ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ

2. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันไม่ใช้บังคับแก่
      ก.ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
      ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
      ค .รัฐวิสาหกิจ
      ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.  กับ  ข.
       จ. ถูกทั้ง  ก.  ข.  และ  ค.

3. งานสารบรรณ ตามระเบียบฯ หมายความว่า
      ก. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 6 อย่าง คือ การจัดทำ การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา การยืม และการ          ทำลาย
      ข. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่การคิด การร่าง การพิมพ์ การส่ง การรับ การเก็บรักษา
 และการทำลาย
      ค. งานบริหารงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด รวมทั้งการจัดทำ ดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ เครื่องพิมพ์ด้วย
      ง. เหมือนข้อ ค. แต่ไม่รวมวัสดุอุปกรณ์
      จ. เหมือนข้อ ข. และรวมงานจัดหาดูแลวัสดุอุปกรณ์ด้วย

4. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้
      ก. นายกรัฐมนตรี
      ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
      ค. เลขาการนายกรัฐมนตรี
      ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
      จ. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย


5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
      ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
      ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
      ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น
      ง. นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น
      จ. หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

6. ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณฯ ได้แก่
      ก. นายกรัฐมนตรี
      ข. นายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
      ค. เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี
      ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
      จ. รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงผู้ถือปฏิบัติ


7. หนังสือราชการ หมายถึง
      ก. หนังสือของหน่วยราชการ
      ข. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
      ค. หนังสือที่ใช้กระดาษตราครุฑ
      ง. ถูกทุกข้อ

8. หนังสือราชการมีกี่ชนิด
       ก.  4  ชนิด                               ข.  5  ชนิด              
       ค.  6  ชนิด                               ง.  7  ชนิด              
       จ.  8  ชนิด

9. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือ ตามระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
      ก. หนังสือประทับตรา
      ข. หนังสือประชาสัมพันธ์
      ค .หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
      ง. หนังสือลับ
      จ. หนังสือสั่งการ

10. หนังสือสั่งการตามระเบียบงานสารบรรณมี กี่ชนิด
ก.  2  ชนิด                               ข.  3  ชนิด              
ค. 4  ชนิด                                ง.  5  ชนิด              
จ.  6  ชนิด
11. ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการหรือหนังสือประชาสัมพันธ์
ก. ระเบียบ                               ข. ข้อบังคับ            
ค. ข่าว                                      ง.แถลงการณ์          
จ. ไม่มีข้อใดถูก

12. ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
      ก. ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ
      ข. ข้องบังคับเป็นหนังสือราชการ
      ค. ถูกทั้งข้อ  ก.  และ ข้อ ข.
      ง. แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ
      จ. ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ

13. คำว่า หนังสือ ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง

      ก. ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ
      ข. หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และลงรับไว้แล้ว
      ค. โฉนด
      ง. ข้อ  ข.  และข้อ  ค. จ. ถูกทุกข้อ

14. หนังสือประทับตรา  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
      ก. ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
      ข. ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองลงชื่อเต็มกำกับตรา
      ค. ใช้ประทับแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
      ง. ถูกทั้งข้อ  ก.  และข้อ  ข.
     จ. ไม่มีข้อใดถูก

15. หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอะไร
      ก. หมึกแดง
      ข.หมึกสีแดงหรือสีม่วงก็ได้
      ค. ระเบียบมิได้ระบุไว้
      ง. หมึกสีม่วง
      จ. สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม

16. แจ้งความเป็นหนังสือราชการประเภทใด
      ก. หนังสือภายนอก                                 ข. หนังสือภายใน
      ค. หนังสือสั่งการ                                    ง. หนังสือประชาสัมพันธ์
      จ. ไม่ถือเป็นหนังสือราชการ

17. ระเบียบ  คืออะไร

      ก. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย
      ข. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้
      ค. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจกำหนดให้ข้าราชการปฏิบัติภายในส่วนราชการนั้นๆ
      ง. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนราชการวางไว้ให้ส่วนราชการปฏิบัติ
      จ. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนราชการวางไว้ให้ข้าราชการปฏิบัติ แต่ต้องอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

18. ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด

      ก. หนังสือประทับตรา                             ข. หนังสือภายนอก
      ค. หนังสือภายใน                                   ง .หนังสือสั่งการ                    
     จ. ไม่มีข้อใดถูก

19. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์ ตามระเบียบงานสารบรรณ
ก. ประกาศ                               ข. ระเบียบ             
ค. คำสั่ง                                   ง. ข้องบังคับ          
จ. ไม่มีข้อใดถูก

20. แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการ ถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด
      ก. ถือเป็นหนังสือภายใน
      ข. ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
      ค. ถือเป็นวัสดุประชาสัมพันธ์
      ง. ไม่ถือเป็นหนังสือราชการ
      จ. ถือเป็นหนังสือราชการ


21. ภาพถ่าย การปฏิบัติงานตามโครงการของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ชนิดใด
      ก. ถือเป็นหนังสือภายใน
      ข. ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
      ค. ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
      ง. เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์
      จ. ไม่เป็นหนังสือราชการ

22. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภทนี้

      ก. รายงานการประชุม             ข. หนังสือรับรอง
      ค. บันทึก                                 ง. ข้อบังคับ                            
      จ. หนังสืออื่น

23. ? ข้อบัญญัติตำบล? จัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด
      ก. หนังสือประทับตรา             ข. หนังสือสั่งการ
      ค. หนังสือบังคับการ               ง. หนังสือประชาสัมพันธ์


24. การออกหนังสือรับรอง ต้องติดรูปถ่ายหรือไม่ตามระเบียบฯ
      ก. ต้องติดทุกครั้งตามระเบียบ
      ข. ไม่จำเป็น
      ค. ในกรณีเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายด้วย
      ง. ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
      จ. แล้วแต่ความต้องการของผู้ขอ

25. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ มีกี่ประเภท

ก.  2  ประเภท                         ข.  3  ประเภท        
ค.  4  ประเภท                         ง.   5  ประเภท       
จ.  6  ประเภท

26. การระบุชั้นความเร็วให้ใช้ตัวอักษรสี
ก. เขียว                    ข. ดำ                      
ค. น้ำเงิน                 ง. แดง

27. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับ
ก. ด่วนที่สุด             ข .ด่วนมาก            
ค. ด่วน                     ง. ด่วนภายใน

28. ชั้นความลับของหนังสือให้ระบุไว้ที่
      ก. ส่วนบนของหนังสือ
      ข. ส่วนล่างของหนังสือ
      ค. ส่วนบนและส่วนล่างของหนังสือ
      ง. ไม่มีข้อใดถูก


29. ข้อใดไม่ใช้กระดาษตราครุฑ
      ก. หนังสือภายใน                   ข. หนังสือภายนอก
      ค. หนังสือประทับตรา             ง. แถลงการณ์

30. ข้อใดถูกต้อง
       ก. ทะเบียนตามระเบียบงานสารบรรณมีทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง ทะบียนหนังสือเก็บ
       ข. ประกาศคือหนังสือสั่งการ
       ค. การเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้ประทับตรากำหนด เก็บหนังสือไว้ที่มุมด้านซ้ายของแผ่นกระดาษแผ่นแรก
       ง. หนังสือด่วนมาก หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ
       จ. หนังสือด่วนที่สุด หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

31. ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่จัดทำขึ้นปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ
        ก. ฉบับเดียวก็พอ
        ข. ต้นเรื่อง  สารบรรณกอง และสาบรรณกรม รวม 3 ฉบับ
        ค. ต้นเรื่อง  และสารบรรณกลาง  รวม  2 ฉบับ
        ง. ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้อีก 1 ฉบับ  รวม 3 ฉบับ
        จ. แล้วแต่ประเภทหนังสือ

32. ในสำเนาคู่ฉบับ ให้ลงลายมือชื่อของผู้ใดบ้าง
        ก. ผู้ร่าง  และผู้พิมพ์
         ข. ผู้ร่าง  ผู้พิมพ์  และผู้ตรวจ
        ค. ผู้พิมพ์  และผู้ตรวจ.
        ง. ผู้พิมพ์  ผู้ตรวจ  และหัวหน้าส่วนราชการ

33. สำเนาหนังสือใช้เรียก หนังสือที่มาจาก
        ก. การถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ
        ข. การคัดลอกจากต้นฉบับ
        ค. การอัดสำเนาจากต้นฉบับ
        ง. ถูกทุกข้อ

34. ตามระเบียบงานสารบรรณผู้ที่จะลงนามรับรองสำเนาหนังสือราชการต้องเป็นข้าราชการพลเรือนตำแหน่งระดับใดขึ้นไป
ก. 1                ข. 2                ค. 3                ง. 4                จ. 5)35.ตามระเบียบงานสารบรรณผู้ที่จะลงนามคำรับรองสำเนาหนังสือให้ใช้คำว่า
        ก. รับรองสำเนา                ข. รับรองถูกต้อง
        ค. สำเนาถูกต้อง                จ. สำเนาถูกต้องตามต้นฉบับ

36. ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณมีการกรอกรายละเอียด ดังนี้
        ก. เลขรับ  วันที่  และเวลา
        ข. ให้ระบุชื่อส่วนราชการ  เลขรับ  วันที่  และเวลา
        ค. เหมือนข้อ  ข. แต่ให้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย
        ง. ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้
        จ. ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม

37. หนังสือที่ต้องลงทะเบียนรับ คือหนังสือประเภทใด
       ก. หนังสือที่ประธาน อบต. เขียนถึง เจ้าหน้าที่ของ อบต.
       ข. หนังสือที่รับเข้ามาจากภายนอก
        ค. หนังสือที่รับเข้ามาจากเพื่อนร่วมงาน
        ง. ไม่มีข้อใดถูก

38. เลขทะเบียนรับหนังสือให้เรียงหันตามลำดับและให้เริ่มต้นใหม่เมื่อ
      ก. วันเริ่มต้นปีงบประมาณ
      ข. วันเริ่มต้นปีปฏิทิน
      ค. วันเริ่มต้นเดือนเมษายน
      ง. ไม่มีข้อใดถูก

39. การเก็บหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ แบ่งเป็นกี่ประเภท 
ก.  2  ประเภท                ข.  3  ประเภท       
ค.  4  ประเภท                ง.   5  ประเภท

40. การเก็บหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น
        ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
        ข. การเก็บระหว่างปฏิบัติ และการเก็บหลังการปฏิบัติ
        ค. การเก็บก่อนปฏิบัติ ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ
        ง. การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน
        จ. การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย

41. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด
        ก. ไม่น้อยกว่า  2  ปี                        ข. ไม่น้อยกว่า  4  ปี
        ค. ไม่น้อยกว่า  6  ปี                        ง. ไม่น้อยกว่า  8  ปี
        จ. ไม่น้อยกว่า  10  ปี

42. หนังสือที่มีอายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
    ทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้
      ก.  5  ปี                        ข.  10  ปี              
      ค.  15  ปี                        ง.  20  ปี               
      จ.  25  ปี

43. หนังสือที่เป็นธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วให้เก็บไว้เป็น
       เวลาไม่น้อยกว่า 
        ก.  1  ปี                        ข.  2  ปี               
        ค.  3  ปี                        ง . 5  ปี               
        จ.  6  ปี

44. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  สถิติ ฯลฯ ปกติแล้วจะต้องเก็บรักษาไว้นานเท่าใด
ก.  5  ปี                        ข.  10  ปี               
ค.  20  ปี                        ง.  25  ปี              
จ. ไม่มีข้อใดถูก

45. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคำว่า
        ก. ห้ามเคลื่อนย้าย                ข. เก็บไว้ใช้เพื่อตรวจสอบ
        ค. เก็บไว้ตลอดไป                ง. ห้ามทำลาย

46. หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลาให้ประทับตราคำว่า? เก็บถึง  พ.ศ. ....... ? ด้วยหมึก
ก. สีเขียว                        ข. สีดำ               
ค. สีน้ำเงิน                       ง. สีแดง

47. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระยะของการเก็บหนังสือ
         ก. เก็บไว้เพื่อทำลาย
          ข. เก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ
          ค. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
          ง. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
          จ. การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติและการเก็บ เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

48. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น
        ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
        ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
         ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป
        ง. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
        จ. หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ ขึ้นกับประเภทของหนังสือ

49. การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อใด
        ก. ภายในวันที่ 31 ธ.ค.  ของทุกปี
        ข. ภายในวันที่ 30 ก.ย.  ของทุกปี
         ค. ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
        ง. ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
        จ. ระเบียบมิได้ระบุไว้

50. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ หากเก็บไว้เพียง 5 ปี แล้วเห็นว่าไม่จำเป็นประสงค์จะทำลาย ควรดำเนินการ
        ก. ทำลายได้เลย
        ข. ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
         ค. ขอทำความตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการจรวจเงินแผ่นดิน
        ง. ขออนุมัติกระทรวงเจ้าสังกัด
        จ. ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

************************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น