แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค

แจกแนวข้อสอบการปะปาส่วนภูมิภาค
1.กิจการการประปาส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด

. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522                          . 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

. 4  สิงหาคม 2502                                        . 14  สิงหาคม 2502

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน
. กรมอนามัย                                       . กองประปาภูธร
. องค์การบริหารส่วนตำบล         . กองประปาชนบท


3. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด 
. กระทรวงคมนาคม                                    

            . กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ          
. กระทรวงมหาดไทย


4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร

.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                                . ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

            .  นายสือ  ล้ออุทัย                                              . นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์


5.  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร

. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        . นายวิเศษ ชำนาญวงษ์

. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์                    . นางรัตนา กิจวรรณ


6. การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็นจำนวนกี่เขต
            . 76 เขต                                            . 21 เขต 
. 30 เขต                                            . 10 เขต


7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า 
. Waterworks Authority                                 . Provincial Waterworks
. Provincial Waterworks Authority              . Waterworks Authority Act


8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 เป็นปี่ที่เท่าไร
.  ปีที่ 51                                                               . ปีที่ 61
. ปีที่ 71                                                                . ปีที่ 81


9. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดอำนาจการปกครองในสมัย พ. . .ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นเมื่อใด 
. 19  สิงหาคม 2549                                          . 29  สิงหาคม 2549 
. 19 กันยายน 2549                                           . 29 กันยายน 2549


10. ข้อใดไม่ใช้สาเหตุของการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


. การไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน                                     

             . การไร้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบอำนาจรัฐ

. การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

. การมุ่งแปรรูปรัฐวิสาหกิจมากเกินไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น