แนวข้อสอบกพ. ภาค ก

แจกฟรีแนวข้อสอบ กพ. ภาค ก (ป.ตรี) ระดับปฏิบัติการ  100  ข้อ
http://www.powerbraingroup.com/data/test%20kp.pdf

 เอาไปอ่านเพิ่มเติมครับ
เเนว้อสอบการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ (ซี3เดิม)
อัลบัมที่1
      ำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดในตัวเลือก ก, , ค และ ง  ที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวสำหรับคำถามในแต่ละข้อ

1.       สำหรับการตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์  ผู้สอบบัญชีควรมีความเข้าใจในหลายเรื่องที่แตกต่างไปจากระบบที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์  ยกเว้น ข้อใด
א.      ความพร้อมของแฟ้มข้อมูล  เอกสารปรกอบรายการที่ให้ตรวจสอบ
ב.      ความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดและรายการผิดปกติ
ג.       ความสำคัญและความซับซ้อนของการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
ד.      โครงสร้างการจัดองค์การของกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์

2.       ลักษะการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างไปอย่างชัดเจนจากระบบประมวลผลข้อมูลด้วยมือ  คือข้อใด
א.      การไม่มีเอกสารที่ใช้ในการนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์
ב.      การไม่มีหลักฐานที่ใช้ติดตามการบันทึกรายการที่มองเห็นด้วยสายตา
ג.       การไม่สามารถมองเห็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยสายตา
ד.      การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์สามารถทำได้ยาก

3.       ข้อใดไม่ใช่การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์
א.      การควบคุมการประมวลผลและแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์
ב.      การควบคุมการบำรุงรักษาและการพัฒนาระบบงาน
ג.       การควบคุมการจัดองค์การและการบริหารงาน
ד.      การควบคุมการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์

4.       การใช้รหัสผ่าน (Password) ในระบบงานคอมพิวเตอร์เป็นวิธีการควบคุมประเภทใด
א.      การควบคุมการบำรุงรักษาและการพัฒนาระบบงาน
ב.      การควบคุมการจัดองค์การและการบริหารงาน
ג.       การควบคุมระบบงาน
ד.      การควบคุมการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
5.       วิธีการควบคุมใดที่จะทำให้การส่งข้อมูลที่ออกจากคอมพิวเตอร์ไปยังบุคคลที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น
א.      การกระทบยอดรวม
ב.      ทะเบียนคุมรับ ส่งข้อมูล
ג.       การสอบทานด้วยสายตา
ד.      ตารางแจกจ่ายข้อมูล

6.       ผู้สอบบัญชีสามารถทดสอบการควบคุมโดยโปรแกรมในระบบงานได้โดยวิธีใดจึงจะดีที่สุด
א.      เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี
ב.      การใช้การสุ่มตัวอย่างทดสอบผลลัพธ์ที่ได้
ג.       การสังเกตการณ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ד.      การใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์

7.       การควบคุมที่ช่วยป้องกันการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่หยุดชะงัก  มีหลายวิธียกเว้น  ข้อใด
א.      การจัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมสำรองไว้ภายนอกกิจการ
ב.      การกำหนดขั้นตอนและวิธีการกู้ระบบกลับคืน
ג.       การจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ที่สำรองไว้ภายนอกกิจการ
ד.      การจำกัดการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

8.       เทคนิคการตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ใดที่ผู้สอบบัญชีสอบทานข้อมูลป้อนเข้าและข้อมูลป้อนออก  โดยไม่สนใจการประมวลผล
א.      การตรวจสอบโดยผ่านคอมพิวเตอร์
ב.      การตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์
ג.       การตรวจสอบโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
ד.      การตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลจำลอง

9.       วิธีการใช้ข้อมูลจำลอง (Test Data Method)  เป็นเทคนิคการตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ประเภทใด
א.      การตรวจสอบโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
ב.      การตรวจสอบโดยผ่านคอมพิวเตอร์
ג.       การตรวจสอบการประมวลผลคอมพิวเตอร์
ד.      การตรวจสอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10.    ผู้สอบบัญชีควรใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยเหตุผลหลายประการ  ยกเว้น  ข้อใด
א.      ลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบให้ต่ำลงในระดับที่ยอมรับได้
ב.      สามารถเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้ในสื่อคอมพิวเตอร์ได้ง่ายและรวดเร็ว
ג.       เพิ่มประสิทธิผลของการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
ד.      เพิ่มปริมาณหรือขอบเขตตัวอย่างที่ใช้ทดสอบได้มากขึ้น

เฉลยอัลบัมที่1
1.                                2.                                 3.                               4.                                5.

6.                              7.                                 8.                                 9.                               10.

*********************************************************************************
อัลบัมที่2
1.  ถ้าความเสี่ยงสืบเนื่อง  ความเสี่ยงจากการควบคุมและความเสี่ยงจากการตรวจสอบมีค่าเท่ากับ 0.75,0.5  และ  0.25 ตามลำดับ  ความเสี่ยงในการสอบบัญชีจะมีค่าเท่าใด
                ก.  16.16%           ข.  37.5%             ค.  15%                 ง.  9.375%

2.  ผู้สอบบัญชีจะกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้เท่ากับ 3%จากธุรกิจที่ตรวจสอบซึ่งมีความเสี่ยงสืบเนื่อง 100% และความเสี่ยงจากการควบคุม  30% ถ้าความเสี่ยงจากการควบคุมเปลี่ยนไป  80% ความเสี่ยงจากการตรวจสอบควรเป็นเท่าไร
                ก.  3.75%             ข.  7%                   ค.  10%                 ง.  15%

3.                                                                            บริษัท ก                 บริษัท ข
   ความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่ยอมรับได้          ต่ำ                          สูง
   ความเสี่ยงสืบเนื่อง                                              สูง                          ต่ำ  
   ความเสี่ยงจากการควบคุม                                  สูง                          ต่ำ  
   จากข้อมูลข้างต้น  ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
                ก.  ความเสี่ยงจากการตรวจสอบที่วางแผนไว้ของบริษัท  ก จะเท่ากับบริษัท 
                ข.  ความเสี่ยงจากการตรวจสอบที่วางแผนของบริษัท  ก จะสูงกว่าบริษัท 
                ค.  ปริมาณหลักฐานการสอบบัญชีที่ต้องการสำหรับบริษัท    จะต่ำกว่าบริษัท 
                ง.  ปริมาณหลักฐานการสอบบัญชีที่ต้องการสำหรับบริษัท    จะมากกว่าบริษัท 

4.  ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาความเสี่ยงในการสอบบัญชีเมื่อใดเป็นลำดับแรก
                ก. เมื่อวางแผนการสอบบัญชีโดยการประเมินความเสี่ยงโดยรวม  เพื่อกำหนดขอบเขตงาน
                ข. เมื่อตรวจพบว่าระบบการควบคุมภายในมีข้อจำกัดบางประการ
                ค. เมื่อตรวจพบจุดอ่อนของบัญชีที่อาจก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น                   สาระสำคัญ
                ง. เมื่อเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบระหว่างปี

5.  ข้อใดเป็นการทดสอบการควบคุม
                ก. ตรวจนัยยอดเงินสดในมือ                            ข. ตรวจสอบลายเซ็นบนเช็ค
                ค. สอบทานงบระบบยอดเงินฝากธนาคาร    ง. ส่งหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร

6.การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  จะต้องจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานใดออกจากกัน
                ก. การตรวจรับสินค้าและการดูแลรักษาสินค้า
                ข. การอนุมัติ  การจ่ายเงินและการสอบทานการจ่ายเงิน
                ค. การอนุมัติ  การบันทึกรายการและการเก็บรักษาทรัพย์สิน
                ง. การบันทึกรายการและการเก็บรักษาทรัพย์สิน

7. ผังทางเดินเอกสาร  แบบสอบถามการควบคุมภายใน  และการบันทึกคำอธิบาย  จัดเป็นอะไร
                ก. การทดสอบการควบคุม
                ข. การออกแบบคู่มือการบัญชีและระบบบัญชี
                ค. การบันทึกระบบการควบคุมภายใน
                ง. วิธีทดสอบโครงสร้างการควบคุมภายใน

8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
                ก. ข้อดีของแบบสอบถามในการทำความเข้าใจเกี่ยวการควบคุมภายใน  คือความครอบคลุม                  ถึงการควบคุมภายในที่สำคัญของรายการบัญชีนั้นๆ
                ข. การใช้ทั้งแบบสอบถามและผังทางเดินเอกสารในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม                   ภายในจะทำให้ผู้สอบบัญชีสามารถเข้าใจระบบการควบคุมภายในของลูกค้าเป็นอย่างดี
                ค. ผู้สอบบัญชีไม่ควรใช้ผังทางเดินเอกสารที่ลูกค้าจัดทำได้  เนื่องจากขาดความเป็นอิสระ                    แต่ควรจัดทำขึ้นมาเอง  เพื่อให้มั่นใจว่าตนเข้าใจระบบการควบคุมภายในอย่างถูกต้อง
                ง.  การจัดทำแบบสอบถาม  สามารถจัดทำหรือเตรียมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกของการตรวจสอบ
9. กรณีใดที่ผู้ตรวจสอบเลือกที่จะใช้วิธีการทดสอบการควบคุม
                (1)  ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าระบบการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพ
                (2)  ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าค่าใช้จ่ายจากการใช้วิธีการทดสอบการควบคุมจะต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจากการใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ
                (3) ผู้สอบบัญชีต้องการที่จะกำหนดให้ความเสี่ยงจากการควบคุมเท่ากับ 3%
                ก. (1)  และ  (2)                                                                  ข. (1)  และ  (3)
                ค. (2)  และ  (3)                                                                  ง.  (1)  และ  (2) และ (3)

10. การเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สมเหตุสมผล  การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและการจัดทำงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  เป็นความรับผิดชอบของใคร
                ก. ผู้บริหารแต่ผู้เดียวเป็นผู้รับผิดชอบ
                ข. ผู้บริหารรับผิดชอบบัญชีรับชอบร่วมกัน
                ค. ผู้บริหารรับผิดชอบในเรื่องการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและการจัดทำ                  งบการเงินส่วนการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สมเหตุสมผลและการเปิดเผยข้อมูลใน   
                  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นความรับผิดชอบชองผู้สอบบัญชี
                ง.  การเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สมเหตุสมผล  และการจัดทำหมายเหตุประกอบงบ                         การเงินเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ส่วนการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน 
                  อย่างเพียงพอเป้นความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในเฉลยอัลบัมที่2
1.                         2.                         3.                         4.                         5. 
6. ค                        7. ค                        8. ค                        9. ค                        10. ก

**********************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น